Old Board
Ҥ 25, 2018, 08:05:07 PM *
Թյ͹Ѻس, ؤŷ س к ŧ¹

кªͼ ʼҹ ʪ
: SMF - Just Installed!
 
   ˹á   к ѤҪԡ  
˹: [1]
   
¹ Ǣ: ¹Ô·Ò¹¡è͹¹Í¹  (ҹ 6349 )
s.t.
Jr. Member
**
з: 184


ÊÇÑÊ´Õ¨éÒ


´
« : ѹҤ 16, 2002, 02:31:57 PM »

¹Ô·Ò¹¡è͹¹Í¹ àÃ×èͧ àÅèÒ»Õè¡Ñº¢§àºé§
                                         àÅèÒ â´Â  Åا È.  µÑ駨Ե   10 ¾.Â. 2545
               
                ¡ÒŤÃÑé§Ë¹Ö觹ҹÁÒáÅéÇ ·ÕèàÁ×ͧ¨Õ¹ ã¹ÊÁÑ¢ͧ ÊÒÁ¡ê¡ ÁÕºØÃØÉ·èҹ˹Öè§à¡è§ÁÒ¡ ·Ñé§àªÕèÂǪҭ 㹡ÒÃÇҧἹ¡ÒÃú à¡è§ Áդس¸ÃÃÁ  áÅЩÅÒ´ ã¹·Ø¡´éÒ¹ ¨¹ÁÕ©ÒÂÒÇèÒ ¼ÙéËÂÑè§ÃÙé ´Ô¹¿éÒÁËÒÊÁØ·Ã à¢Ò¤×Í ¢§àºé§.
                 ã¹àÁ×ͧ¨Õ¹ ÊÁѹÑé¹ à¡Ô´¤ÇÒÁᵡᡡѹ áºè§à»ç¹¡ê¡ãË­èæ ó ¡ê¡ ÁÕ¼Ùé¹ÓÍÂÙè¡ê¡Ë¹Öè§  à¢Òà»ç¹¾Õè¹éͧÃèÇÁÊÒºÒ¹¢Í§ ¡Ç¹Í٠˹éÒá´§ à·¾à¨éÒáË觤ÇÒÁ«ÕèÍÊѵÂì áÅÐ
àµÕÂÇËØ ¤¹ã¨Ãé͹ à¢Ò¤×Í àÅèÒ»Õè ¾ÕèãË­è à»ç¹¤¹´Õ  Áդس¸ÃÃÁã¹´éÒ¹  ¡ÒÃà»ç¹¤¹Íè͹¹éÍÁ¶èÍÁµ¹ ¨¹ÁÕ¼ÙéãËéÊÁ­Ò¹ÒÁÇèÒ Á×Í»ÃÐÊÒ¹ÊÔº·ÔÈ ¤×Í äËÇé¹Íº¹éÍÁµèͤ¹´Õä´é·Ñé§
ÊÔº·ÔÈ ( àËÁ×͹ ÀÃÒ´Ã ·ÕèµÕà·¹¹ÔÊ äÁèÇèÒ á¾é ËÃ×Í ª¹Ð ¨ÐäËÇ餹´Ù 4 ·ÔÈ ) áµè¡Ñº¤¹ªÑèÇáÅéÇ à¢ÒäÁèÂÍÁáÁéáµè¨Ð¡éÁËÑÇãËé.
                  ¾ÍÁÕ¤¹ºÍ¡ÇèÒ ¢§àºé§ à¡è§ ¤ÇÃä»àªÔ­ ¢§àºé§ ÁÒÃèÇÁ·Ó§Ò¹¡ÙéªÒµÔ´éÇ àÅèÒ»Õè¾ÃéÍÁ¡Ñº¹éͧªÒÂÃèÇÁÊÒºÒ¹ Êͧ¤¹¤×Í ¡Ç¹ÍÙ áÅÐàµÕÂÇËØÂä»àªÔ­ ¢§àºé§ ¶Ö§ 3 ¤ÃÑé§ ¡ÇèÒ¨Ðä´é¢§àºé§ÁÒà»ç¹¾Ç¡.
                  ¤ÃÑé§áá ¢§àºé§äÁèÍÂÙè  
                  ¤ÃÑ駷ÕèÊͧ ¢§àºé§ÍÂÙè áµèá¡Åé§äÁèÍÂÙè
                  ¤ÃÑ駷ÕèÊÒÁ ÍÂÙèáµèá¡Åé§ËÅѺ à¾×èÍÅͧ㨴ÙÇèÒ àÅèÒ»Õè ·èÒ¹¹Õé¨ÐÍ´·¹äËÇäËÁ? àÅèÒ»Õè ÃÍÍÂÙè˹éÒºéÒ¹ ¤ÃÖ觤è͹Çѹ ¨¹àµÖÂÇËØ·¹äÁèä´é ÇèÒ ¾ÕèãË­è¡ÅѺà¶ÍÐ ¤¹ÍÐäÃ? äÁèÃÙé àÊÕÂÁÒÃÂÒ· ä»ËÒ¤¹Í×è¹´Õ¡ÇèÒ
                 “ ¶éÒ¹éͧàµÕÂÇËØ ·¹äÁèä´é ¡ç¡ÅѺ¡è͹ ¾Õè¨ÐÃͨ¹¡ÇèÒ·èÒ¹¢§àºé§µ×è¹ “ ´éǤӾٴ·Õè¨Ãԧ㨠¢Í§àÅèÒ»Õè ·ÓãË颧àºé§ à»Ô´»ÃеٺéÒ¹ áÅÐÂÍÁÃѺàÅèÒ»Õèà»ç¹ËÑÇ˹éҢͧµ¹.
                 ¶ÒÁ ÃÐËÇèÒ§¢§àºé§ ¡ÑºàÅèÒ»Õè ã¤Ãà¡è§¡ÇèÒ ? ¤ÓµÍº ¢§àºé§à¡è§¡ÇèÒ.
                 ¶ÒÁ  ÃÐËÇèÒ§ ¢§àºé§ ¡Ñº àÅèÒ»Õè ã¤Ãà»ç¹ËÑÇ˹éÒ ? ¤ÓµÍº àÅèÒ»Õè à¾ÃÒÐÍÐäà ? à¾ÃÒÐ àÅèÒ»Õè à»ç¹¤¹Íè͹¹éÍÁ¶èÍÁµ¹ ´Ñ§¹Ñé¹ã¤Ãà»ç¹ËÑÇ˹éÒËéͧ µéͧÁդسÊÁºÑµÔ¢éÍ˹Öè§ ¤×ͤÇÒÁÍè͹¹éÍÁ¶èÍÁµ¹ áµèäÁèãªèÍè͹áÍ ´Ñ§¤Ó¡Å͹

                                               ËÅÒÂÃé͸ÒÃ
                                  Íѹ·ÐàÅ áÅáÁè¹éÓ «Ö觹ÓÊÒÂ
                              ¨Ò¡¸ÒÃËÅÒ Ãé͸Òà ·Õè¸ÒÃäËÅ
                              ÊÙèáÁè¹éÓ µèÓ¡ÇèÒ ÍÕ¡¡ÇéÒ§ä¡Å
                              áÁè¹éÓã¹ ·ÕèªÖè§ ÃÇÁÊÒ¸ÒÃ
                              à»ÃÕºä´é´Ñè§ »ÃÒª­ìàÅÔÈ »ÃÐàÊÃÔ°á·é
                              ÂèÍÁ¶èÍÁá¹è á·é¶èÍÁµÑÇ ã¹Êѳ°Ò¹
                              ÍÂÙèà˹×ͪ¹ ¤¹ÃÑ¡ ÁÔ˹ѡ¹Ò¹
                              áÁé¹Ó¡Òà ¡çºè ä´é ãËéÍÒÂã¤Ã.
                                                       
                                              áµè§àÁ×èÍ»ÅÒÂà´×͹µØÅÒ¤Á  ¾.È.  2516
                                                                   È.  µÑ駨Ե
        -----------------------------------------¨º------------------------------------------------------
“ Çѹ¹Õéà¸Íä´é·ÓÍÐäÃ?ãËéà»ç¹»ÃÐ⪹ìá¡èµÑÇàͧ ,á¡è¤Ãͺ¤ÃÑÇ áÅÐ »ÃÐà·ÈªÒµÔ áÅéÇËÃ×ÍÂѧ ? “


¹Ô·Ò¹¡è͹¹Í¹ã¹Çѹ¹Õé (àÃ×èͧ·Õè 3)
                                    àÃ×èͧ ˹éÒ·Õè¾èÍ
                                                  àÅèÒâ´Â Åا È.  µÑ駨Ե

           ¡ÒŤÃÑé§Ë¹Öè§äÁè¹Ò¹ÁÒ¹Õé ÁÕà´ç¡¼ÙéªÒ¤¹Ë¹Öè§ ÇÔè§ÍÍ¡¨Ò¡ºéÒ¹·Õèà»ç¹¡Ãеêͺ ÃÔÁ¶¹¹ãË­è â´ÂÇÔ觵Ѵ˹éÒö¹µÃì¢Í§¾ÃªÑ·ÕèÇÔè§ÁÒ´éǤÇÒÁàÃçÇÊÙ§ ËÂشöäÁè·Ñ¹ ·ÓãËéà´ç¡¹éÍÂÇÑ 10 »ÕàÊÕªÕÇÔµ·Ñ¹·Õ.
          ¾èͧ͢à´ç¡¹éÍ ÇÔ觵ÒÁÅÙ¡ªÒÂÍÍ¡ÁÒ áµè·ÓÍÐäÃäÁèä´é  ä´éáµèàÊÕÂã¨ÃéͧäËé¡Í´È¾ÅÙ¡ªÒ àÍÒáµè´èҾêÑ ¤¹¢ÑºÃ¶ ÍÂèÒ§ÊÒ´àÊÕÂà·àÊÕ ·Õè·ÓãËéºØµÃªÒ¢ͧµ¹µÒÂ.
          ÍغѵÔà˵Ø㹤ÃÑ駹Õé ·ÓàÍҾêÑÂàÊÕÂ㨠áÅеÕÍ¡ª¡ËÑǵÑÇàͧ ·Õè¢ÑºÃ¶àÃçǨ¹¶Ö§¡Ñºª¹à´ç¡ªÒÂÇѹèÒÃÑ¡ µéͧµÒ¨ҡâÅ¡¹Õéä» ÍÂèÒ§äÁèÁÕÇѹ¡ÅѺÁÒãËé¾èÍâͺ¡Í´ÍÕ¡¤ÃÑé§ä´éàÅÂ.
         ã¹·Õèà¡Ô´à赯 ¾èͧ͢à´ç¡¹éÍÂÍÂÙèã¹ÍÒ¡ÒÃàÁÒàËÅéÒ ´éǤÇÒÁàÁÒáÅÐâÁâË ¶Ö§¡Ñº¨ÐªÑ¡»×¹ÂÔ§¾ÃªÑ  ¨¹µÓÃǨ·ÕèÁÒ´Ùáŵéͧà¢éÒÁÒËéÒÁ»ÃÒÁ  áÅÐàªÔ­·Ñ駤Ùè ÁÒ´Óà¹Ô¹¤´Õ·ÕèʶҹյÓÃǨ.
           ËÅѧ¨Ò¡ËÒ¨ҡÍÒ¡ÒÃàÁÒàËÅéÒáÅéÇ ¾èͧ͢à´ç¡¹éÍ¡çä´éàÅèÒ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§¡ÑºµÓÃǨÇèÒ  µ¹àͧà»ç¹¤¹µÔ´àËÅéÒ ¨¹¶Ö§¢Ñé¹áÁè¢Í§à´ç¡ ·¹äÁèä´é ¨Ö§·ÐàÅÒСѹºèÍ ¶Ö§¢Ñé¹µºµÕÀÃÃÂÒ ã¹·ÕèÊØ´Çѹà¡Ô´à˵ØÀÃÃÂÒä´é¢¹¢Í§Ë¹ÕÍÍ¡¨Ò¡ºéÒ¹ä»áÅéÇ ¨Ö§à¡Ô´¤ÇÒÁ¡ÅØéÁ㨠¡Ô¹àËÅéÒáµèàªéÒ.
            àËç¹ÍÐäâÇÒ§ËÙ¢ÇÒ§µÒä»ËÁ´ ÃÇÁ·Ñé§ÅÙ¡ªÒ´éÇ ËÒÇèÒÅÙ¡ªÒÂäÁèºÍ¡ÇèÒáÁèàµÃÕÂÁ¡ÃÐà»ëÒàÊ×éͼéÒ µÑé§áµèàÁ×èÍÇÒ¹¹ÕéáÅéÇ ´éǤÇÒÁàÁÒ¨Ö§µÕºØµÃªÒ ·ÓãËéºØµÃªÒÂÇÔè§Ë¹Õ¨Ò¡ºéÒ¹ ÍÍ¡¶¹¹ãË­è .
           »ÃШǺ¡Ñº¾ÃªÑ¢ѺöÁÒ´éǤÇÒÁàÃçÇ áÁé¨ÐÁÕ»éÒ¨ÃҨà ¨Ó¡Ñ´¤ÇÒÁàÃçÇ¡çµÒÁ
·ÓãËéà´ç¡¹éÍÂà¤ÃÒÐËìÃéÒ µéͧàÊÕªÕÇÔµã¹Çѹ¹Ñé¹.
           ¹Ô·Ò¹àÃ×èͧ¹Õé Ê͹ãËéÃÙéÇèÒ ¶éҾêÑ¢ѺöªéÒ˹èÍ áÅеéͧÁÕ¡®¨ÃÒ¨Ãã¹ËÑÇ㨠ÃÇÁ·Ñ駾èͧ͢à´ç¡ ·Ó˹éÒ·Õè¾èÍÍÂèÒ§àµçÁ˹éÒ·Õè ¤×ÍäÁè¡Ô¹àËÅéÒ äÁèàµÐàÁÕ äÁèµÕÅÙ¡ àÃ×èͧàÈÃéÒ¤§äÁèà¡Ô´¢Öé¹.
              ……………………………….   ¨º  ………………………………….                      
ѹ֡
s.t.
Jr. Member
**
з: 184


ÊÇÑÊ´Õ¨éÒ


´
« ͺ #1 : ѹҤ 17, 2002, 11:25:32 AM »

 ҧ
     ¹Ô·Ò¹¡è͹¹Í¹ (àÃ×èͧ·ÕèÊÕè )
                                             àÃ×èͧ ËéÒÊÔºËÑÇàÃÒÐ á»´ÊÔºÃéͧäËé.
                                                                                    à¢Õ¹â´Â Åا È. µÑ駨Ե
                   ¡ÒŤÃÑé§Ë¹Öè§äÁè¹Ò¹ÁÒ¹Õé ÁչѡàÃÕ¹ÁÒÃѺ¼Å¡ÒÃàÃÕ¹ ËÅѧ¨Ò¡ÊͺàÊÃç¨ä»áÅéÇ ËÅÒÂÇѹ ¤ÃÙä´é¹Ó¢éÍÊͺ仵ÃǨáÅéÇ
                    Çѹ¹Õé¤ÃÙ¹Ó¼ÅÊͺ¡ÅѺÁÒà»ç¹ÊÁØ´¾¡
                     ´.ª.à¡è§ ¾ÍàËç¹¼ÅÊͺáÅéÇÇèÒ à¢Òä´é 50 à»ÍÃìà«ç¹µì à¢ÒËÑÇàÃÒÐÍÂèÒ§ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢.
                      ´.ª.à´è¹ ¾ÍàËç¹¼ÅÊͺáÅéÇÇèÒ à¢Òä´é 80 à»ÍÃìà«ç¹µì à¢Ò¡ÅѺÃéͧäËéÍÂèÒ§ÁÕ¤ÇÒÁ·Ø¡¢ì
                      à»ç¹à¾ÃÒÐÇèÒ  ·Ø¡¤ÃÑ駷ÕèÊͺ à¡è§ÁÑ¡¨ÐÊͺµ¡àÊÁÍ ÁÑ¡¨Ðä´é 45-47 à»ÍÃìà«ç¹µì Çѹ¹Õéà¢ÒÊͺä´é à¢Ò´Õã¨ÁÒ¡ ¨Ö§ËÑÇàÃÒÐÍÍ¡ÁÒÍÂèÒ§ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢.
                       Êèǹ à´è¹ ÁÑ¡¨ÐÊͺä´é 90 à»ÍÃìà«ç¹µì¢Öé¹ä» Çѹ¹Õéà¢ÒÊͺä´éµèÓ¡ÇèÒ·Õèà¤Âä´é à¢ÒàÊÕÂã¨ÁÒ¡ ¨Ö§ÃéͧäËéÍÂèÒ§ÁÕ¤ÇÒÁ·Ø¡¢ì.
                       ¹Ô·Ò¹àÃ×èͧ¹Õé Ê͹ãËéÃÙéÇèÒ àÁ×èÍá¡éä¢ÍÐäÃäÁèä´éáÅéÇ ¨§¾Íã¨ã¹ÊÔ觷ÕèÁÕÍÂÙè äÁèä´éËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒ äÁèãËé¡Ãе×ÍÃ×ÍÃé¹ ¢Ç¹¢ÇÒ à¾ÕÂþÂÒÂÒÁãËÁè ·ÓãËé´Õ¡ÇèÒà¡èÒ ….áµèãËé·Óã¨ãËéä´é áÅéÇá¡éä¢ ¾ÂÒÂÒÁãËÁè ÅéÁáÅéǵéͧÅØ¡¢Öé¹ÁÒãËéä´é.
                         ÊÙé ¾èÒÂá¾é ÊÙéãËÁè ¾èÒÂá¾é ÊÙéãËÁè ¨¹ªÑÂä´éÁÒ……
    ………………………………….. ¨º…………………………………………….

¹Ô·Ò¹¡è͹¹Í¹ã¹Çѹ¹Õé àÃ×èͧ·Õè 3
ѹ֡
White Dove
Full Member
***
з: 337


ÊÇÑÊ´Õ¨éÒ


´
« ͺ #2 : ѹҤ 17, 2002, 03:05:08 PM »

THANK YOU VERY MUCH.
ÍèÒ¹¡è͹¹Í¹áÅéÇËÅѺ½Ñ¹´Õ¤ÃѺ
« 䢤ش: ѹҤ 17, 2002, 03:10:02 PM White Dove » ѹ֡
s.t.
Jr. Member
**
з: 184


ÊÇÑÊ´Õ¨éÒ


´
« ͺ #3 : ѹҤ 24, 2002, 05:01:57 AM »

 ҧ¹Ô·Ò¹¡è͹¹Í¹ àÃ×èͧ·Õè 5
                                  àÃ×èͧ ÅÙ¡ËÔ¹àÅÕ駾èÍ
                                               àÅèÒâ´Â   Åا È. µÑ駨Ե (ÈØ¡Ãì 20 ¸.¤. 2545)

                             ¡ÒŤÃÑé§Ë¹Öè§àÁ×èÍäÁè¹Ò¹ÁÒ¹Õé ÁÕ¾èͤ¹Ë¹Öè§ä´éÊÙ­àÊÕÂÀÃÃÂÒÊØ´·ÕèÃÑ¡ä»ËÅÒ»ÕáÅéÇ ¾èÍÁÕÅÙ¡ªÒÂË¡¤¹ ÁÕÅÙ¡ÊÒÇË¡¤¹ ·Ø¡¤¹ä´éáµè§§Ò¹ä»ËÁ´áÅéÇ .
                            ã¹ÇÑÂ˹ØèÁ¾èÍà»ç¹¤¹äÃé¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ §Ò¹·Õè·Ó µéͧãªéáç§Ò¹à¢éÒáÅ¡ ÃÒÂä´é¹éÍ ¨¹¾Ñ²¹ÒµÑÇàͧÁÒà»ç¹ ¤¹¢ÑºÃ¶á·ç¡«Õè µèÍÁÒà»ÅÕè¹ÍÒªÕ¾à»ç¹à¨éҢͧâç§Ò¹àÅç¡æ áÅéǤèÍÂæàµÔºâ´à»ç¹âç§Ò¹ãË­è ¾èÍà»ç¹¤¹´Õ áÅÐà»ç¹àÈÃÉ°Õ ¤Ô´ÍÂèÒ§«×èÍæÇèÒ µÑÇàͧÅÓºÒ¡ÁÒ¡ ¡ÇèҨеÑ駵ÑÇä´é .
                         ¶éÒãËéÅÙ¡æàÃÕ¹˹ѧÊ×Í ¤§¨Ð´Õ¡ÇèÒãËéÊÁºÑµÔ à¾ÃÒÐàÁ×èÍÁÕ¤ÇÒÁÃÙéáÅéÇ ¾Ç¡à¢Òãªé¤ÇÒÁÃÙéä»·ÓÁÒËÒ¡Ô¹ä´éµÅÍ´ªÕÇÔµ ¨Ö§Êè§àÊÃÔÁ·Ñé§ÅÙ¡ÊÒÇÅÙ¡ªÒ àÃÕ¹¨¹¨ºã¹ÊÒ¢ÒÇÔªÒ·Õè¾Ç¡à¢ÒÃÑ¡.
                         ¶Ö§Çѹ˹Ö觷ÕèªÒÂá¡è ¤Ô´¨Ð»Å´à¡ÉÕ³µÑÇàͧ ¨Ö§àÃÕ¡ÅÙ¡æÁÒ¾º ´éǤÇÒÁÁÑè¹ã¨ã¹µ¹àͧ ¤Ô´ÇèÒÅÙ¡ªÒÂÅÙ¡ÊÒÇà»ç¹¤¹´Õ ÁÕ¤ÇÒÁ¡µÑ­­Ù ÃÙé¤Ø³¡Ñº¾èÍáÁè ¨Ö§áºè§ÊÁºÑµÔãËéÅÙ¡æ·Ø¡¤¹ÍÂèÒ§´ÕáÅÐÂصԸÃÃÁ
                        àÁ×èÍáºè§ÊÁºÑµÔä»áÅéÇ ã¹ÇѪÃÒ¾èÍä´éä»ÍÒÈÑ¡ѺÅÙ¡ÊÒÇ ¤¹âµËÇѧ½Ò¡¼Õ½Ò¡ä¢é à¾ÃÒÐàËç¹à»ç¹à´ç¡¡µÑ­­Ù ãËÁèæ¡çäÁèÁÕã¤ÃÇèÒ
ÍÐäà ? áµè¾Í¹Ò¹à¢éÒ àÊÕ§ÅÙ¡à¢Âºè¹´èÒ¾èÍµÒ ¡Ñº ËÅÒ¹æ´éÇ “ ·ÓäÁµÒÍÂÙèºéÒ¹àÃÒ¹Ò¹¨Ñ§ ·ÓäÁäÁè仺éÒ¹ÅÙ¡ªÒºéÒ§ ? “
                         áÁéÅÙ¡ÊÒÇ¡µÑ­­Ù áµè¾èÍ¡ç·¹àËç¹ ÅÙ¡ÊÒÇ·ÐàÅÒСѺÅÙ¡à¢ÂäÁèä´é¨Ö§¢Íä»ÍÂÙè¡ÑºÅÙ¡ªÒ  ¤¹Í×蹺éÒ§.
                         ãËÁèæÅÙ¡ªÒ¤¹âµ ¡µÑ­­Ù´Õ áµè¹Ò¹à¢éÒÅÙ¡ÊÐãÀé àÃÔèÁºè¹ áÅÐã¹·ÕèÊØ´¡ç·ÐàÅÒСѹ ·ÓãËéÍ´ÕµàÈÃÉ°Õ µéͧÂéÒÂ仺éÒ¹Í×è¹ áÅéÇ·Ø¡ºéÒ¹¡çàËÁ×͹¡Ñ¹.
                        ·ÓãËéÍ´ÕµàÈÃÉ°Õ ¤é¹¾º¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ÇèÒ àÁ×èÍáºè§ÊÁºÑµÔãËéÅÙ¡ä»áÅéÇ áÁéÅÙ¡ªÒÂÅÙ¡ÊÒÇ¡µÑ­­Ù áµèÅÙ¡à¢ÂÅÙ¡ÊÐãÀé äÁèãªèÅÙ¡àÃÒ àÁ×èÍäÁèÁռŻÃÐâª¹ì ¾Ç¡à¢Ò¡çàÂç¹ªÒ ºÒ§¤¹ËÒàÃ×èͧ·ÐàÅÒСѹ.
                        ´Ñ§¹Ñé¹Í´ÕµàÈÃÉ°ÕËÒÂä» 3 »Õ ÅÙ¡æà¢éÒã¨ÇèÒ ä»ÍÂÙèºéÒ¹¾Õè¹éͧ¤¹Í×è¹ ºÒ§¤¹ÃÙé¡çá¡Åé§à©Â.
                        ã¹·ÕèÊØ´Í´ÕµàÈÃÉ°Õ¡ÅѺÁÒ ¾ÃéÍÁµÙé૾ãºãË­è   ¾ÃéÍÁ¡ÑºàÃÕ¡ ÅÙ¡ªÒÂÅÙ¡ÊÐãÀé ÅÙ¡ÊÒÇÅÙ¡à¢Â áÅз¹Ò»ÃШӵÃСÙÅ ÁҷӾԹѡÃÃÁ ÇèÒ¾èÍËÒÂä»ËÅÒÂ»Õ à¾ÃÒÐà¤Âŧ·Ø¹·ÓàËÁ×ͧ¡Ñºà¾×è͹¤¹Ë¹Öè§ áµè¤Ô´ÇèÒ à¨ê§ä»áÅéÇ áÅÐàÁ×èÍä»àÂÕèÂÁà¾×è͹æ ä´éºÍ¡ÇèÒ¡Ô¨¡ÒÃÁÕ¡ÓäÃÁÒµÅÍ´
¨Ö§áºè§à§Ô¹ÁÒãËéÍ´ÕµàÈÃÉ°Õ ·ÕèÍÂÙèã¹µÙé¹ÔÃÀѹÕé.
                         â´Âà¢Õ¹¾Ô¹Ñ¡ÃÃÁÇèÒ  ¶éÒÅÙ¡¤¹ä˹?ÃѺä»àÅÕé§áÅдÙáÅ
à»ç¹ÍÂèÒ§´Õ â´ÂãËé·¹Ò¨´ºÑ¹·Ö¡¨Ó¹Ç¹ÇѹäÇé ºéÒ¹ä˹? ·Õèà¢Òä»ÍÂÙè´éǹҹ·ÕèÊØ´ à§Ô¹¡é͹¹Õé¡ç¢ÍãË鵡à»ç¹¢Í§¤¹¹Ñé¹.
                          ÅÙ¡æàÃÔèÁ·ÐàÅÒСѹÇèÒ¨ÐÃѺ¾èÍä»ÍÂÙè´éÇ 㹷ÕèÊØ´µ¡Å§ÇèÒ
ÁÕÅÙ¡ÊÔºÊͧ¤¹ ¨Ö§áºè§¡Ñ¹ä»ÍÂÙè¡ÑºÅÙ¡¤¹ÅÐ 1 à´×͹ ·Ñé§ÅÙ¡à¢ÂÅÙ¡ÊÐãÀé¡çàÍÒ㨾è͵ҾèͼÑÇà»ç¹ÍÂèÒ§´Õ.
                         àÁ×è;è͵ÒÂŧáÅéÇ ¶Ö§àÇÅÒáºè§¾Ô¹Ñ¡ÃÃÁ à»Ô´µÙé¹ÔÃÀÑÂÍÍ¡ÁÒ äÁèÁÕà§Ô¹·Í§¢Í§ÁÕ¤èÒÍÐä÷Ñé§ÊÔé¹ ÁÕáµè¡é͹ËÔ¹ áÅÐÁÕ¢éͤÇÒÁÇèÒ ¢Íºã¨¡é͹ËÔ¹¹ÐÅÙ¡ ·ÕèàÅÕ駴پèÍÍÂèÒ§´ÕÁÒËÅÒ»Õ.
                        ¹Ô·Ò¹àÃ×èͧ¹ÕéÊ͹ãËéÃÙéÇèÒ à´ç¡æäÁèà¾Õ§áµè µéͧ¡µÑ­­Ù¡Ñº¾èÍáÁèà·èÒ¹Ñé¹  à´ç¡æÂѧµéͧ¡µÑ­­Ù¡Ñº ¤Ø³»Ùè¤Ø³ÂèÒ ÍÒ¡§ÍÒÁèÒ´éÇ à¾ÃÒжéÒäÁèÁÕ·èÒ¹ã¹Çѹ¹Ñé¹ ¡çäÁèÁÕàÃÒã¹Çѹ¹ÕéàËÁ×͹¡Ñ¹ ¨ÃÔ§äËÁ?

………………………………¨º…………………………………………
                                             
ѹ֡
White Dove
Full Member
***
з: 337


ÊÇÑÊ´Õ¨éÒ


´
« ͺ #4 : ѹҤ 24, 2002, 11:34:57 AM »

[size=40]¨ÃÔ§¤ÃѺ[/size]
ѹ֡
baitong
Full Member
***
з: 338


¢Íº¤Ø³´Ç§´ÒÇ ´Ç§µÒ ´Ç§ã¨ ·ÕèãËéà¢Õ¹


´ 䫵
« ͺ #5 : ѹҤ 30, 2002, 11:38:06 PM »

¢Í͹حҵÔÅÍ¡¹Ô·Ò¹ä»ãËé¹éͧ æ à¾×è͹ æ Íèҹ˹è͹ФРÍÂèÒÇèÒ ¢âÁÂÊÁͧàÅÂ....áµèàÃ×èͧÁѹ¹èÒʹ㨹èФРµéͧ¢Íâ·É·Ø¡¤¹à»ç¹ÍÂèÒ§ÁÒ¡
ѹ֡

àÁ×èÍÂ×¹ËÂÑ´µèÍÊÙé¼Ùé¡´¢Õè
»ÃЪҪ¹ÂèÍÁÁÕªÕÇÔµãËÁè
àÁ×èÍ·éͧ¿éÒÊշͧ¼èͧÍÓä¾
»ÃЪҪ¹ÂèÍÁà»ç¹ãË­èã¹á¼è¹´Ô¹
˹: [1]
   
 
ⴴ:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1 RC3 | SMF © 2001-2006, Lewis Media | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!