Old Board
Ҥ 25, 2018, 08:03:48 PM *
Թյ͹Ѻس, ؤŷ س к ŧ¹

кªͼ ʼҹ ʪ
: SMF - Just Installed!
 
   ˹á   к ѤҪԡ  
˹: [1]
   
¹ Ǣ: ·Ò¹ ÈÕÅ ÀÒÇ¹Ò ¤×ÍÍÐääÃѺ  (ҹ 23677 )
makok
Sr. Member
****
з: 1086


ÍÂÙèä¿ÅÑÁâ»Ã⵫ÑǤÃѺ

10097091
´
« : Ҥ 17, 2003, 11:32:57 AM »

ÍÂÙèæ¡ç¹Ö¡¶Ö§¤Ó¡ÅØèÁ¹Õé   "·Ò¹ ÈÕÅ  ÀÒǹÒ"
à¤Âä´éÂÔ¹ÊÁÑÂàÃÕ¹ÈÕŸÃÃÁÁÑ駤ÃѺ
ËÃ×ÍËÁÒ¶֧
¤ÇÃÁÕ·Ò¹  ¤ÇÃÁÕÈÕÅ  ¤ÇÃÁÕ¡ÒÃÀÒÇ¹Ò  ãªèäËÁ¤ÃѺ  
ѹ֡
STUV
Jr. Member
**
з: 100


ä Áè à Í Ò à Ë ÅÕè Â Á


´
« ͺ #1 : Ҥ 17, 2003, 01:08:18 PM »

   ºØ­¡ØÈÅÁÕÁÒ¡ÁÒÂËÅÒª¹Ô´  à»ç¹ÊÔ觷Õè¤Ç÷ӷءª¹Ô´  
¾ÃÐÊÑÁÁÒÊÑÁ¾Ø·¸à¨éҷç¡Ó˹´äÇéà»ç¹¾Ç¡ãË­èæ  ó  ¾Ç¡  ¤×Í  ·Ò¹  ÈÕÅ  ÀÒǹÒ
   ñ.  ·Ò¹  ËÁÒ¶֧¡ÒÃãËé  ¡ÒÃãËéÊÔ觢ͧ·ÕèÊÁ¤ÇÃáÅШÓà»ç¹á¡è¼ÙéÃѺ  à¾×èÍ͹Øà¤ÃÒÐËìãËéà¡Ô´
¤ÇÒÁÊØ¢¡ç´Õ  ãËéà¾×èͺÃÃà·ÒÁѨ©ÃÔÂÐ  ¤ÇÒÁµÃÐ˹Õè·ÕèÁÕÍÂÙèã¹ã¨¡ç´Õ  ãËéà¾×èÍãËé¨Ôµã¨Íè͹â¹à»ç¹ºÒ·á¡è
¡ÒÃà¨ÃÔ­ÊÁ¶ÐáÅÐÇÔ»ÑÊʹҡç´Õ  Åéǹáµèä´éª×èÍÇèÒ·Ò¹·Ñé§ÊÔé¹  áµè·Ò¹»ÃСÒÃËÅѧÁÕ¼ÅÁÒ¡·ÕèÊØ´
   ÍÀÑ·ҹ  ¡ÒÃãËéÍÀÑ¡ѹáÅСѹ  äÁè¶×Íâ·É¡Ñ¹  äÁè¾ÂÒºÒ·»Í§ÃéÒ¡ѹ  ¡çà»ç¹·Ò¹
   ¸ÃÃÁ·Ò¹  ËÒÃãËé¸ÃÃÁдéÇ»ÃÐʧ¤ì·Õè¨ÐãËé¼ÙéÍ×è¹à¡Ô´»Ñ­­Ò  ¡çà»ç¹·Ò¹  áÅÐà»ç¹·Ò¹·Õè
¾Ãоط¸à¨éÒµÃÑÊÇèÒ  àÅÔÈ¡ÇèÒ·Ò¹·Ñ駻ǧ
   »ÑµµÔ·Ò¹  ¡ÒÃãËéÊèǹºØ­  ¡Ò÷ÕèàÃҷӺحáÅéÇÍØ·ÔÈËÃ×Íáºè§ºØ­ãËé¼ÙéÍ×è¹â´ÂäÁèËǧá˹  
à»ç¹¡ÒÃÊÅÐÁѨ©ÃÔÂÐ  ¤ÇÒÁµÃÐ˹ÕèÍÍ¡¨Ò¡ã¨  ¡çà»ç¹·Ò¹
   »ÑµµÒ¹ØâÁ·¹Ò  ¡ÒþÅÍÂÂÔ¹´Õ㹺ح·Õè¼ÙéÍ×è¹·ÓáÅéÇ  à»ç¹¡ÒáӨѴ¤ÇÒÁÃÔÉÂÒã¹ã¨  ¡çà»ç¹·Ò¹
   áÅÐÈÕÅ  õ  ·èÒ¹¡çàÃÕ¡ÇèÒ  ÁËÒ·Ò¹  à¾ÃÒÐãËé¤ÇÒÁäÁèÁÕàÇà  äÁèÁÕÀÑÂá¡èÊѵÇì·Ñé§ËÅÒÂ
   ò.  ÈÕÅ  ËÁÒ¶֧  ¡ÒÃÁÕ»¡µÔàÇ鹨ҡ¡Ò·بÃÔµ  ¤×ͤÇÒÁ»ÃоĵԪÑèÇ·Ò§¡Ò ó  ÁÕ¡ÒæèÒÊѵÇì  
¡Òö×ÍàÍҢͧ·Õèà¨éҢͧÁÔä´éãËé  ¡ÒûÃоĵԼԴ㹡ÒÁ áÅÐàÇ鹨ҡǨշبÃÔµ ¤×ͤÇÒÁ»ÃоĵԪÑèÇ·Ò§ÇÒ¨Ò ô  
ÁÕ¡Òþٴà·ç¨  ¾Ù´ÊèÍàÊÕ´  ¾Ù´ËÂÒº¤Ò  áÅоٴà¾éÍà¨éÍ
   Í»¨Ò¹Р ¡ÒÃÍè͹¹éÍÁ¶èÍÁµ¹µèͼÙé·Õè¤ÇÃÍè͹¹éÍÁ  ¡çʧà¤ÃÒÐËìŧã¹ÈÕÅ
   àÇÂÂÒÇѨ¨Ð  ¡ÒâÇ¢ÇÒªèÇÂàËÅ×ͼÙéÍ×è¹ã¹¡Ô¨¡Òçҹ·ÕèäÁèÁÕâ·É  ¡çʧà¤ÃÒÐËìŧã¹ÈÕÅ
   Í»¨Ò¹ÐáÅÐàÇÂÂÒÇѨ¨Ð·Ñé§Êͧ¹Õé  Ê§à¤ÃÒÐËìŧà»ç¹ÈÕÅã¹Êèǹ·Õèà»ç¹¨ÒÃÕµÈÕÅ  ¤×Íà»ç¹¡ÒáÃзÓ
µÒÁ¨ÒÃÕµ»ÃÐླյÒÁ»¡µÔ¢Í§¤¹´Õ
   ó.  ÀÒÇ¹Ò  ËÁÒ¶֧¡ÒÃͺÃÁà¨ÃÔ­ãËéà¡Ô´ÁÕ¢Öé¹ä´éá¡è  ¡ÒÃͺÃÁãËéà¡Ô´¤ÇÒÁʧºã¨  ·ÕèàÃÕ¡ÇèÒ
ÊÁÒ¸Ô ËÃ×Í ÊÁ¶ÐÀǹÒÍÂèҧ˹Öè§  áÅÐä´éá¡è¡ÒÃͺÃÁãËéà¡Ô´»Ñ­­Ò  ÃÙéà·èҷѹÊÀÒ¾¸ÃÃÁ·Õèà¡Ô´¢Öé¹µÒÁ¤ÇÒÁ
à»ç¹¨ÃÔ§ÇèÒ  äÁèà·Õè§  à»ç¹·Ø¡¢ì  à»ç¹Í¹ÑµµÒ äÁèÍÂÙè㹺ѧ¤ÑººÑ­ªÒ¢Í§ã¤Ã ·ÕèàÃÕ¡ÇèÒ ÇÔ»ÑÊʹÒÀÒÇ¹Ò ÍÕ¡ÍÂèÒ§
˹Öè§  ã¹ÊͧÍÂèÒ§¹Õé  ÇÔ»ÑÊʹÒà»ç¹àÅÔÈ
ѹ֡
KiLiN
Full Member
***
з: 224


¥¹¸ÃÃÁ´Ò


´ 䫵
« ͺ #2 : Ҥ 17, 2003, 04:34:45 PM »

·Ò¹ ÈÕÅ ÀÒÇ¹Ò   Âѧà»ÃÕºàÊÁ×͹ÅӴѺ¢Ñ鹢ͧ¡Ò÷Ӻح

ÅӴѺÍÂèÒ§äÃ
                 ¡ÅèÒǤ×Í  ¤¹äÁèà¤Â·ÓºØ­  ¡ç¨ÐãËéàÃÔèÁµé¹´éÇ¡Ò÷ӷҹ  ¨Ò¡·Ó·Ò¹¡ç¨Ð¢ÂѺä»ÃÑ¡ÉÒÈÕÅ   áÅéÇ¡çä»à¨ÃÔ­ÊµÔ  ·ÓÊÁÒ¸ÔÀÒǹÒ
                 ¡Ò÷ÓÀÒÇ¹Ò  ä´éºØ­ÁÒ¡¡ÇèÒ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÈÕÅ   ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÈÕÅ¡çä´éºØ­ÁÒ¡¡ÇèÒ¡Ò÷ӷҹ  ·Ñ駹Õéà¾ÃÒÐ
                 ¡Ò÷ӷҹ  ã¤Ãæ ¡ç·Ó¡Ñ¹ä´é  â¨Ã·Õèà¾Ôè§ÅÑ¡¢âÁÂÁÒ¡çÂѧ·Ó·Ò¹ä´é   áµèâ¨ÃÃÑ¡ÉÒÈÕÅäÁèä´é  
                 ¤Ø³ÊÁºÑµÔ·ÕèÊӤѭ·Õè¨ÐÃÑ¡ÉÒÈÕÅä´é  ¤×͵éͧÊÒÁÒöàÍÒª¹Ð㨵¹àͧä´é  ¤¹·Ó¼Ô´¨Ö§ÁÕÊÒà˵ØËÅÑ¡ 2 ÍÂèÒ§ ˹Öè§äÁèÃÙé  Êͧá¾éÀѵ¹àͧ
                 áÅéÇÊØ´·éÒ¨֧·ÓÀÒǹÒ

                 ´éÇÂÅӴѺ¢Ñé¹ÍÂèÒ§¹Õé   áÅдéǤÇÒÁà¤ÂªÔ¹¡Ñº¡ÒÃàÃÕ¹áµèã¹µÓÃÒ   ¨Ö§ÁÕ¤¹¨Ñºã¨¤ÇÒÁ¼Ô´æ  àËç¹ÇèÒ·ÓÀÒǹҷÓÊÁÒ¸Ôä´éºØ­ÁÒ¡·ÕèÊØ´   ¡çàÅ¡ÃÐâ´´ä»·ÓÊÁÒ¸Ô   äÁèʹ㨷ӷҹ  äÁèÃÑ¡ÉÒÈÕÅ   ¡çàÅÂà»ç¹ÊÁÒ¸ÔẺ¾ÃÒËÁ³ì   àËç¹áµè¹ÔÁÔµÇØè¹ÇÒ  «Öè§äÁèãªèà»éÒËÁÒ¢ͧ¾Ø·¸   ÊÁҸԢͧ¾Ø·¸µéͧ¼èÒ¹¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÈÕÅ
ѹ֡

Ã×éÍ¢ÂÐà¡èÒ...äÁèà¾ÔèÁ¢ÂÐãËÁè...·Ó¢Í§´Õ·ÕèÁÕÍÂÙèáÅéÇãËé¼èͧãÊ
next
Newbie
*
з: 25


ÊÇÑÊ´Õ¤ÃѺ


´
« ͺ #3 : Ҥ 17, 2003, 04:36:08 PM »

      ¾Õè¤ÃѺ à¢ÒÇèÒ(äÁèãªè¼ÁÇèÒ) ·Ó·Ò¹ ¶×ÍÈÕÅ ºÓà¾ç­ÀÒÇ¹Ò áÅéǨÐä´éºØ­....

     áÅéÇ ºØ­ à¹Õè Áѹ¤×ÍÍÐäÃ

     áÅéÇÁѹà¡çºÊÐÊÁä´éàËÁ×͹ËÂÍ´µÑ§Êì㹡ÃлءäËÁ¤ÃѺ??

 
 
ѹ֡
KiLiN
Full Member
***
з: 224


¥¹¸ÃÃÁ´Ò


´ 䫵
« ͺ #4 : Ҥ 18, 2003, 06:59:01 PM »

ºØ­¤×ͤÇÒÁÍÔèÁàÍÁ㨠 »ÔµÔ ¤ÇÒÁàµçÁ  ¤ÇÒÁ¾Í´Õ äÁè¾Ãèͧ
µÃ§¢éÒÁ¡ÑººÒ»  ¤ÇÒÁàÈÃéÒËÁͧ  

·Ñ駺ح¡ÑººÒ»  à»ç¹¹ÒÁ¸ÃÃÁ  à»ç¹à¾Õ§ 2 ÊÔè§à·èÒ¹Ñé¹·ÕèµÔ´µÑÇä»ËÅѧ¤ÇÒÁµÒÂ
ѹ֡

Ã×éÍ¢ÂÐà¡èÒ...äÁèà¾ÔèÁ¢ÂÐãËÁè...·Ó¢Í§´Õ·ÕèÁÕÍÂÙèáÅéÇãËé¼èͧãÊ
next
Newbie
*
з: 25


ÊÇÑÊ´Õ¤ÃѺ


´
« ͺ #5 : Ҥ 19, 2003, 12:49:31 AM »

        ¾Õè¤ÃѺ äÁèÃÙéÇèÒ¼ÁÇØè¹ÇÒªèҧʧÊÑÂä»ËÃ×Íà»ÅèÒ¤ÃѺ à¾ÃÒмÁʧÊÑÂä»ÍÕ¡ÇèÒ

        ¶éҺح-ºÒ»à¡Ô´¨Ò¡¡Ãкǹ¡ÒÃÊÃéÒ§¢Í§¤ÇÒÁ¤Ô´(ã¨)  ¤¹¨ÐàÃÒÁÕ¡Ãкǹ¡ÒÃÍÔèÁàÍԺ㨠»ÔµÔ ʺÒÂ㨠ã¹Áҵðҹà´ÕÂǡѹ·Ø¡¤¹äÁ à¡ÕèÂÇ¢éͧ¡Ñº¤ÇÒÁàª×èÍ ÅÑ¡¸Ô¡ÒÃàÁ×ͧ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐà¾³Õ àª×éÍªÒµÔ ËÃ×ÍÈÒʹÒËÃ×ÍäÁè  ¶éÒà¡ÕèÂÇ¢éͧºØ­ã¹Áҵðҹ˹Öè§ ÍÒ¨à»ç¹ºÒ»ã¹ÍÕ¡Áҵðҹ˹Öè§ËÃ×ÍäÁè¤ÃѺ

        áÅÐÁÕªÕÇÔµËÅѧ¤ÇÒÁµÒÂËÃ×ͤÃѺ???

       *¢ÍÍÀÑÂ㹤ÇÒÁÇØè¹ÇÒÂʧÊÑ  ¢ÍãËé¾ÕèæÍ´â·É ªèÇÂà©ÅÂá¡éʧÊѹéͧâ§è¹Õé˹èÍÂà¶Ô´............
ѹ֡
KiLiN
Full Member
***
з: 224


¥¹¸ÃÃÁ´Ò


´ 䫵
« ͺ #6 : Ҥ 19, 2003, 11:26:34 AM »

ºØ­¡ÑººÒ»   à»ç¹¼Å¨Ò¡¡ÒáÃÐ·Ó  ·ÕèàÃÕ¡ÇèÒ·Ó¡ÃÃÁ
¡ÃÃÁà»ç¹¤Ó¡ÅÒ§æ   ·Ó¡ÃÃÁ´Õ  ¡çä´éºØ­    ·Ó¡ÃÃÁªÑèÇ¡çä´éºÒ»
¡ÃÃÁà¡Ô´¨Ò¡¡Ãкǹ¡Ò÷Ñ駡Òà ·Ó ¾Ù´ ¤Ô´
©Ð¹Ñé¹·Ø¡àÃ×èͧ㹪ÕÇÔµ»ÃШÓÇѹ  à¡ÕèÂÇ¢éͧ¡Ñº¡Ò÷ӡÃÃÁ
áÅÐäÁèÇèÒÊѧ¤Áã´æ  ¨ÐÁÕÅÑ·¸Ô ÁÕ¤ÇÒÁàª×èÍ ÁÕÈÒʹÒÍÂèÒ§äà  ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÍÂèÒ§äà  àª×éͪҵÔä˹   ·ÕèÊØ´áÅéÇ·Ø¡¤¹·Ø¡ªÕÇÔµµéͧÍÂÙèÀÒÂãµé¡¯à¡³±ìà´ÕÂǡѹ   ¹Ñ蹤×Í¡¯¢Í§¸ÃÃÁªÒµÔ

ÍèÒ¹ªÕÇÔµËÅѧ¤ÇÒÁµÒ·Õè¹Õè =>http://www.thummada.com/cgi-bin/iB3/ikonboard.cgi?s=3f929be6548bffff;act=ST;f=4;t=1115
ѹ֡

Ã×éÍ¢ÂÐà¡èÒ...äÁèà¾ÔèÁ¢ÂÐãËÁè...·Ó¢Í§´Õ·ÕèÁÕÍÂÙèáÅéÇãËé¼èͧãÊ
next
Newbie
*
з: 25


ÊÇÑÊ´Õ¤ÃѺ


´
« ͺ #7 : Ҥ 19, 2003, 02:13:42 PM »

         ÍèÒ¹àÃ×èͧªÕÇÔµËÅѧ¤ÇÒÁµÒÂáÅéǤÃѺ   ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´ã¹ÊÁͧ¹éÍÂæ¢Í§¼ÁÇèÒ

         àª×èÍ............................................................?

        äÁèàª×èÍ.........................................................?

        äÁè¤Ô´ÅèÐ......................................................?

        ÊÃØ» à¾ÃÒÐäÁèÃÙé äÁèàËç¹ äÁè»ÃШѡÉì¢Ö鹵ç˹éÒµ¹ ¡çàÅÂÍÂÙè㹢ͺࢵ¢Í§¤ÇÒÁàª×èÍËÃ×ÍäÁèàª×èÍ
        ¶éÒËÒ¡Çѹ¢éҧ˹éÒËÒ¡ÃÙé àËç¹ »ÃШѡÉìá¨é§á¡èµ¹ ¤ÓµÍº¤§à»ç¹ ãªèËÃ×ÍäÁèãªè
        àª×èÍ,äÁèàª×èÍ    ¡Ñº    ãªè,äÁèãªè  Áѹà»ç¹¤¹ÅÐàÃ×èͧ¡Ñ¹

       *(à¢éÒªÁàÇ纺éèÒ¹¤¹¸ÃÃÁ´ÒáÅéÇàÇçºÊǧÒÁ¾ÔÊ´ÒôبÃҪöÍѹÇÔ¨ÔµÃ) ٴԺҡ
« 䢤ش: Ҥ 19, 2003, 06:54:27 PM next » ѹ֡
KiLiN
Full Member
***
з: 224


¥¹¸ÃÃÁ´Ò


´ 䫵
« ͺ #8 : Ҥ 20, 2003, 09:51:41 PM »

àª×èÍ,äÁèàª×èÍ    ¡Ñº    ãªè,äÁèãªè  
¡çÂѧà»ç¹¤ÓµÍº·Õèà¹é¹¼ÅÅѾ¸ì   ·ÓäÁ¤Ø³äÁèµÑ駤ӶÒÁÇèÒ "·ÓäÁ" á·¹  áÅéǤé¹ËҤӵͺ  ¨Ð´Õ¡ÇèÒËÃ×ÍäÁè
ѹ֡

Ã×éÍ¢ÂÐà¡èÒ...äÁèà¾ÔèÁ¢ÂÐãËÁè...·Ó¢Í§´Õ·ÕèÁÕÍÂÙèáÅéÇãËé¼èͧãÊ
next
Newbie
*
з: 25


ÊÇÑÊ´Õ¤ÃѺ


´
« ͺ #9 : Ҥ 21, 2003, 03:51:02 PM »

 ٴԺҡ
ѹ֡
˹: [1]
   
 
ⴴ:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1 RC3 | SMF © 2001-2006, Lewis Media | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!